SEKI MAGOROKU KINJU HEKIJU LOGO

Seki Magoroku Kinju & Hekiju

 


Yanagiba

 | AK-1104
 7.0" / 18,0 cm,  12,9 cm

Yanagiba

 | AK-1105
 8.25" / 21,0 cm,  12,9 cm

Yanagiba

 | AK-1106
 9.5" / 24,0 cm,  13,9 cm

Deba

 | AK-1100
 4.25" / 10,5 cm,  10,9 cm

Deba

 | AK-1101
 6.0" / 15,0 cm,  11,9 cm

Deba

 | AK-1102
 6.5" / 16,5 cm,  12,9 cm

Deba

 | AK-1103
 7.0" / 18,0 cm,  12,9 cm

Seki Magoroku HekijuYanagiba

 | AK-5077
 8.25" / 21,0 cm,  12,9 cm

Deba

 | AK-5073
 6.0" / 15,0 cm,  11,9 cm