SEKI MAGOROKU KK YANAGIBA LOGO

Seki Magoroku KK Yanagiba

 Yanagiba

 | KK-0027
 10.65" / 27,0 cm,  12,7 cm

Yanagiba

 | KK-0030
 11.85" / 30,0 cm,  12,7 cm