SEKI MAGOROKU SHOSO LOGO

Seki Magoroku Shoso

 


Utility knife

 | AB-5163
 4.75" / 12,0 cm,  10,5 cm

Utility knife

 | AB-5161
 6.0" / 15,0 cm,  10,5 cm

Santoku

 | AB-5162
 5.75" / 14,5 cm,  12,5 cm

Santoku

 | AB-5156
 6.5" / 16,5 cm,  12,5 cm

Santoku, hollow ground

 | AB-5157
 6.5" / 16,5 cm,  12,5 cm

Chef's knife

 | AB-5158
 7.0" / 18,0 cm,  12,5 cm

Chef's knife

 | AB-5159
 8.25" /21,0 cm,  12,5 cm

Chef's knife

 | AB-5160
 9.5" / 24,0 cm,  12,5 cm

Bread knife

 | AB-5164
 9.5" / 24,0 cm,  12,5 cm

Chinese chef's knife

 | AB-5165
 6.5" / 16,5 cm,  12,5 cm

Knife set

 | 51S-300
 Utility knife AB-5161, Utility knife AB-5163 and Chef's knife AB-5158 

Knife set

 | 51S-310
 Utility knife AB-5161, Utility knife AB-5163 and Santoku AB-5156